Uw (elektronisch) patiëntendossier


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oogarts een dossier aanmaakt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook gegevens van anderen, bijvoorbeeld van uw huisarts of verwijzend specialist, kunnen aan het dossier zijn toegevoegd. Sommige gegevens worden elektronisch vastgelegd, in het ziekenhuisinformatiesysteem. Deze elektronische gegevens hebben we nodig voor de planning van afspraken en de wachtlijstregistratie. Een beperkt aantal gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Verzoek om inzage, kopie, correctie, afscherming of vernietiging van uw dossier

Om een verzoek voor inzage / kopie van uw dossier in te dienen, vragen wij u het formulier Afschrift persoonsgegevens in te vullen. U kunt dit formulier eventueel ook opvragen via het algemene telefoonnummer van Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 - 401 77 77.


Alleen schriftelijke verzoeken, voorzien van een handtekening en een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, worden in behandeling genomen. Uw verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst uitgevoerd, tenzij dit verzoek in strijd is met het belang van iemand anders dan uzelf of met een wettelijke bepaling.

Wie hebben er inzicht in uw gegevens?

Artsen en medewerkers uit Het Oogziekenhuis Rotterdam die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Voorbeelden zijn de spreekuurassistent en de verpleegkundige. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Uw privacy wordt gewaarborgd. Artsen hebben een beroepsgeheim en medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking van patientengegevens aan anderen

Artsen en medewerkers uit Het Oogziekenhuis Rotterdam die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Voorbeelden zijn de spreekuurassistent en de verpleegkundige. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Uw privacy wordt gewaarborgd. Artsen hebben een beroepsgeheim en medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht.

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een opleidingsinstituut. Naast de opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit betekent dat uw gegevens gebruikt kunnen worden voor onderwijs en onderzoek. Dit gebeurt alleen met toestemming van uw kant of met gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Waarborgen van kwaliteit

Het Oogziekenhuis Rotterdam streeft voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om die reden beschikt het ziekenhuis over een kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder een intern toetsingssysteem behoort. Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit uw patiëntendossiers in te zien. Heeft u hier bezwaar tegen, meld dit dan tijdens uw bezoek.

Beveiliging van uw patientengegevens

Het Oogziekenhuis Rotterdam draagt er zorg voor dat uw gegevens niet kwijt raken of in onbevoegde handen komen. Ook zijn strenge regels opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het ziekenhuisinformatiesysteerm.

Uw rechten

U heeft recht op een afschrift (kopie) van de gegevens uit uw patiëntendossier. Het gaat om de gegevens die in Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn verzameld. Wij verstrekken geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten Het Oogziekenhuis zijn verzameld of opgesteld. U kunt de gegevens aangetekend naar uw huisadres laten versturen of op afspraak ophalen bij de oogartsen administratie van Het Oogziekenhuis. Meer informatie over een afschrift van uw dossier, vindt u op het formulier 'afschrift persoonsgegevens'.

Ook kunt u anderen (bijvoorbeeld de bedrijfsarts of zorgverzekeraar) machtigen tot het ontvangen van een afschrift van uw dossier. Meer informatie hierover vindt u op het 'machtigingsformulier afschrift dossier'.

Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage in uw dossier indienen. Hiertoe kunt u een afspraak maken. U dient uw legitimatiebewijs mee te nemen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zonder geldig legitimatiebewijs en een gemaakte afspraak is inzage niet mogelijk! Voor medische vragen dient u een afspraak te maken met uw behandelend arts.

Als u vindt dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u uw behandelend arts vragen deze te corrigeren. U kunt uw behandelend arts ook vragen een door u opgestelde aanvulling op de gegevens aan het dossier toe te voegen.

Daarnaast kunt u uw behandelend arts verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze feitelijk onjuist of niet relevant zijn.

Bewaren of vernietigen van uw patiëntgegevens?

Uw gegevens worden in principe vijftien jaar na het laatste behandelcontact vernietigd. Het kan zijn dat uw oogarts vindt dat de gegevens langer bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld bij een erfelijke aandoening. U kunt zelf op ieder moment schriftelijk aangeven dat u wilt dat uw dossier vernietigd wordt. Uiteraard kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze zorgverlening aan u.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen