Rechten en plichten van de patiënt


De hulpverleners van Het Oogziekenhuis zijn verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Ook u als patiënt kunt een bijdrage leveren aan veilige zorg en er samen met ons voor zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden. Als patiënt heeft u verschillende rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent zodat uw behandeling zo goed mogelijk verloopt.

Rechten

U heeft als patiënt onder andere het recht...

  • op duidelijke en begrijpelijke informatie 

 Als patiënt heeft u het recht op duidelijke en begrijpelijk informatie over uw gezondheidstoestand of over de aangeboden zorg (zoals de onderzoeken en de behandeling). De hulpverlener is verplicht u deze informatie op een begrijpelijke manier uit te leggen.

  • om toestemming te weigeren

Voor een onderzoek of behandeling is het mogelijk uw toestemming te weigeren op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener. Over het algemeen wordt er van uit gegaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft maar wanneer het gaat om een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener u uitdrukkelijk om toestemming vragen. In acute gevallen mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming.

  • op inzage in uw medisch patiëntendossier

Iedere patiënt heeft een eigen medisch patiënten dossier waarin gegevens over de behandelingen worden bijgehouden. U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien, een kopie op te vragen maar ook om eventuele aanvullingen of correcties  in dit dossier toe te laten voegen. Uw dossier blijft eigendom van het ziekenhuis. Meer informatie over uw dossier kunt u vinden op: uw patiëntendossier

  • op privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd. Alleen u en de hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw gegevens inzien. Bovendien hebben artsen een beroepsgeheim en medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast dient Het Oogziekenhuis zorgvuldig om te gaan met uw (persoons)gegevens.

  • op klachtenbehandeling

Door uw klacht en/of suggestie kenbaar te maken kunnen wij onze zorgverlening verbeteren. Mocht het niet lukken uw klacht en/of suggestie met de betreffende afdeling/teamleider te bespreken ga dan naar de pagina "Klachtenbehandeling" voor meer informatie over de klachtenprocedure van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

  • op het maken van geluidsopnamen voor eigen gebruik tijdens een gesprek met een zorgverlener

In overleg met uw zorgverlener zijn geluidsopnamen toegestaan indien u dit helpt om de informatie over uw behandeling beter in u op te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Naast deze rechten heeft u ook recht op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts. Daarnaast heeft u er recht op dat Het Oogziekenhuis u informeert over incidenten en daarvan aantekening maakt in het patiëntendossier (dit betreft incidenten die voor u als patiënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben).

 

Plichten

U heeft als patiënt ook plichten. U heeft als patiënt de plicht...

  • om medewerking te verlenen

Als patiënt heeft u de plicht om mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

  • om de hulpverlener te informeren

 Door het informeren van de hulpverlener kan hij/zij u op een verantwoorde wijze onderzoeken en behandelen. Hiervoor is het nodig dat u bij ieder bezoek informatie over uw actuele gezondheidstoestand kan geven en dat u uw actuele medicatieoverzicht mee neemt.

  • om uzelf te identificeren

U dient zich bij ieder bezoek te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspasje. Daarnaast zullen hulpverleners u regelmatig vragen wat uw naam en geboortedatum is. De hulpverlener doet dit om zeker te weten dat het juiste onderzoek of de juiste behandeling bij de juiste patiënt wordt uitgevoerd.

  • om bij uw eerste bezoek een geldige verwijsbrief mee te nemen

Doordat zorgverzekeraars de controle op de verwijsbrief hebben verscherpt is het nodig dat u deze bij uw eerste bezoek mee neemt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar Het Oogziekenhuis (bijvoorbeeld uw arts of optometrist). 

Bekijk voor een volledig overzicht van wat u nog meer moet nemen tijden een (eerste) bezoek de pagina "wat neemt u mee?"

 

 

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen