Hoofdlijnen beleidsplan 2020

Het Oogziekenhuis ontwikkelt zich in een zorglandschap dat volop in beweging is. We zien in de oogheelkunde een voortdurende groei van het aantal patiënten in de komende jaren. Ook de kosten voor geneesmiddelen en de dure complexe zorg zullen blijven toenemen. Tegelijkertijd volgt uit het hoofdlijnenakkoord een beperking van de groei door ziekenhuizen. Het Oogziekenhuis is zich zeer bewust van haar unieke maatschappelijke positie en wil daar graag op inspelen.

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de noodzakelijke, wenselijke en realiseerbare koers van het ziekenhuis is in 2020 en verder, heeft in 2019 een aanscherping van de strategie plaatsgevonden: wat voor soort oogziekenhuis willen wij zijn en wat is daarvoor nodig. In het licht van deze laatste vraag is ook het besturingsmodel, gericht op optimale samenwerking tussen de medische staf en het ziekenhuis, geëvalueerd en aangepast. Dit betekent onder meer dat de organisatie vanaf mei 2020 wordt ingedeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), die worden aangestuurd door bedrijfskundig teamleider en een medisch leider (oogarts). Ook op tactisch en strategisch niveau is sprake van duaal management. De implementatie van het nieuwe besturingsmodel wordt in 2020 afgerond.

De missie is helder: als gespecialiseerd, categoraal ziekenhuis met een groot patiëntenvolume en een eigen onderzoeks- en opleidingsinstituut, is en blijft Het Oogziekenhuis hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Ter implementatie van de Strategie 2019 – 2022 zijn voor 2020 op zes gebieden concrete doelstellingen geformuleerd: borgen breed portfolio, toonaangevend blijven in opleiding, ontwikkeling van onderzoek, aantrekken, ontwikkelen en behoud van menselijk kapitaal, versterking samenwerking en netwerk, en financieel duurzaam blijven. Te denken valt aan het optimaliseren van zorgprocessen, de ontwikkeling van integraal capaciteitsmanagement, de verdere ontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg, het optimaliseren van de patiëntbeleving, het verbreden van onderzoeksgebieden, de ontwikkeling van integraal risicomanagement en het bijdragen aan een landelijke oplossing voor de bekostiging van topspecialistische zorg.

De contractafspraken met zorgverzekeraars voor 2020 bieden dankzij onze unieke positie ruimte voor productiegroei. Tegelijkertijd volgt uit de productprijsvorming nog altijd onvoldoende erkenning voor het grote volume aan complexe oogzorg die in de reguliere DOT-systematiek onrendabel is.

Verder staat 2020 onder meer in het teken van de ontwikkeling  van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten, het doen van onderzoek naar betere ontsluiting van data mede ten behoeve van het doen van onderzoeken en zal veel aandacht uitgaan naar de beveiliging van informatie resulterend in een certificering van het managementsysteem voor informatiebeveiliging in 2020.