Privacybeleid

Het Oogziekenhuis Rotterdam vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. In dit document (Privacybeleid) staat uitgelegd hoe wij omgaan met uw gegevens. Ons beleid is gebaseerd op de richtlijnen zoals voorgeschreven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op de cliënten van Oogziekenhuis Focuskliniek en de onderzoeksdeelnemers van het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.).

Het Oogziekenhuis Rotterdam zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Het ziekenhuis volgt de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent het volgende:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan het ziekenhuis heeft gegeven.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben.
 • In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dit direct gevolgen voor de toekomstige verwerkingen. Verwerkingen in het verleden blijven rechtmatig en dus wel bestaan.
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • Uw gegevens geven wij niet door aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw gegevens aan het ziekenhuis heeft gegeven.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens. Wij vertellen u meer over deze rechten en respecteren deze rechten.

Wat doet Het Oogziekenhuis met uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Het Oogziekenhuis Rotterdam gebruikt voor:

 • het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken;
 • het voeren van administratie en andere werkzaamheden om uw gegevens goed te beheren;
 • het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen;
 • het informeren over nieuwe producten en/of diensten van Het Oogziekenhuis;
 • het ontvangen vragenlijsten per e-mail;
 • intercollegiale toetsing;
 • het doen van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verbeteren van de website en de dienstverlening van Het Oogziekenhuis;
 • het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, uitnodigingen en afspraakherinneringen;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen, klachten en claims;
 • het anoniem gebruiken van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing;
 • het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen en uitwisselen met andere zorgverleners door middel van verschillende portalen (u kunt hierbij denken aan het zorgverlenersportaal, uw apotheek en het Zorgplatform);
 • beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Het Oogziekenhuis.

Het Oogziekenhuis verwerkt voor bovenstaande doelen de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiëntnummer, of u een van een meerling bent, geboorteplaats, burgerlijke staat, uw relaties (vader, moeder of voogd), gegevens over uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.  

Wanneer heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam recht op uw gegevens?
Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft recht op het verwerken van uw gegevens als:

 • er toestemming is gegeven;
 • het om vitale belangen gaat (medische gegevens);
 • het een wettelijke verplichting is;
 • er een overeenkomst is om persoonsgegevens te verwerken;
 • het gaat om een algemeen belang;
 • er een gerechtvaardigd belang is.

Uw gegevens delen met andere partijen
Soms is het belangrijk dat Het Oogziekenhuis uw gegevens deelt met anderen (derde partijen). Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk is vereist en/of toegestaan.

Bewaartermijn
Het Oogziekenhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze aan Het Oogziekenhuis zijn gegeven en worden ook opgeslagen als de wet dit vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het Oogziekenhuis zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Het Oogziekenhuis heeft hiervoor verschillende maatregelen genomen. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld (encryptie) met een wachtwoord en worden uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Personen die namens Het Oogziekenhuis Rotterdam toegang hebben tot uw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht Het Oogziekenhuis dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Voor de beveiliging van persoonsgegevens bij zorgorganisaties zijn regels opgezet in de norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510). Het Oogziekenhuis Rotterdam komt deze regels na en is in bezit van het NEN 7510-certificaat dat dit bewijst. Onderdeel hiervan is dat Het Oogziekenhuis hierop door een organisatie van buitenaf jaarlijks wordt gecontroleerd.

Uw rechten en plichten

In Het Oogziekenhuis zijn we verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw verblijf en behandeling in ons ziekenhuis. Als patiënt kunt u zelf ook bijdragen aan veilige zorg. Zo zorgt u er samen met ons voor dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden en zo verloopt uw behandeling zo goed en soepel mogelijk. Iedere patiënt heeft hierbij verschillende rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

Opnamen telefoongesprekken

Onze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een (externe) medewerker die zich bezighoudt met de bescherming van uw persoonsgegevens. De medewerker kijkt of het ziekenhuis zich aan alle privacywetten houdt en geeft advies over deze wetten. Als er vragen zijn over privacy, dan is deze medewerker de juiste contactpersoon voor u en ook voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Vragen en klachten

U kunt altijd vragen stellen over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam. Neem voor vragen over uw privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. Onze klachtenfunctionaris kunt u bellen op nummer 010 401 76 84 of u kunt een e-mail sturen naar: klachten@oogziekenhuis.nl.

Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 
Vragen over uw privacy en gegevens:
Functionaris Gegevensbescherming: fg@oogziekenhuis.nl
Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam

Beroep op één van uw wettelijke rechten:
AVG: uwgegevens@oogziekenhuis.nl  
Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam

Responsible disclosure

Binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam vinden we de veiligheid van de systemen waarop persoonsgegevens worden opgeslagen erg belangrijk. Ook in onze werkprocessen doen we er alles aan om met veel aandacht om te gaan met uw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat er zwakke plekken zijn in onze systemen of werkwijzen.
Als u een zwakke plek heeft gevonden, dan horen wij dat heel graag van u. Wij kunnen er dan zo snel mogelijk voor zorgen dat we onze systemen en/of werkwijzen verbeteren om het probleem op te lossen.

Wat te doen als u een zwakke plek ontdekt in onze systemen of werkwijzen:

 • neem zo snel mogelijk contact met ons op door te bellen naar 010 401 78 89 of stuur een e-mail naar fg@oogziekenhuis.nl. Vermeld de ontdekte situatie zo nauwkeurig mogelijk;
 • maak geen misbruik van de situatie door bijvoorbeeld meer gegevens in te zien of te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen en/of de gegevens met anderen te delen;
 • meld de situatie niet aan derden zolang het probleem nog niet is opgelost.

Wat doet Het Oogziekenhuis met een melding:

 • zo spoedig mogelijk na uw melding ondernemen wij actie om de ontdekte problemen op te lossen. Hoe snel wij dit doen hangt af van de ernst van de ontdekte situatie;
 • wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn;
 • wij stellen u op de hoogte van de acties die wij ondernemen om de problemen op te lossen;
 • als er sprake is van een datalek melden we dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam: www.oogziekenhuis.nl. Het Oogziekenhuis Rotterdam kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. Als dat gebeurt, dan nemen wij contact met u op. Wij stellen u op de hoogte over de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en geven u de kans om uw deelname te weigeren.

Veelgestelde vragen over privacy en AVG

1. Waar staat AVG voor?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Deze nieuwe privacywetgeving geldt per 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Heeft Het Oogziekenhuis een privacyverklaring?
Ja, deze vindt u hierboven.

3. Welke persoonsgegevens worden gebruikt bij Het Oogziekenhuis?
Het Oogziekenhuis Rotterdam gebruikt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiëntnummer, of u een van een meerling bent, geboorteplaats, burgerlijke staat, uw relaties (vader, moeder of voogd), gegevens betreffende uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering en overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

4. Welke rechten heb ik op grond van de AVG?
Op grond van de AVG heeft u diverse rechten: InzagerechtCorrectie- en verwijderingsrechtRecht van bezwaarRecht op beperkingRecht op gegevensoverdraagbaarheidIntrekken van toestemming.

5. Wat houdt het Inzagerecht in?
U heeft recht de door Het Oogziekenhuis gebruikte persoonsgegevens in te zien. Dit kan door het opvragen van uw medisch dossier.

6. Hoe vraag ik mijn medisch dossier op?
Lees hier hoe u uw medisch dossier opvraagt.

Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw geldige paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Schrijft u op de kopie dat het een kopie is; voor wie de kopie is, waarom u de kopie meestuurt en de datum waarop u de kopie afgeeft. Deze kopie wordt alleen gebruikt om uw identiteit te bevestigen en wordt na vaststelling direct vernietigd.

7. Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van mijn medisch dossier?
Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van uw medische dossier.  Er kunnen wel kosten worden gevraagd voor het aangetekend toezenden van de kopie.

8. Wat houdt het correctie- en verwijderingsrecht in?
U heeft het recht gegevens te laten veranderen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) goed zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Zie ook de volgende vraag.

9. Kan ik mijn hele medische dossier bij Het Oogziekenhuis Rotterdam laten verwijderen? 
Ja, meestal kan dat. U heeft in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw medisch dossier of van het hele dossier. Ook al staan hierin belangrijke gegevens. Uw medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om uw medische gegevens langer te bewaren. Als u dit wilt, kunt u een verzoek indienen om de gegevens eerder te vernietigen. Let op: er zijn 2 uitzonderingen. 1) Uw zorgverlener kan uw medisch dossier niet vernietigen als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven of 2) als uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders. Zie ook de vragen: Wat houdt het Correctie- en verwijderingsrecht in? en Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

10. Wat houdt het Recht van bezwaar in?
Het recht van bezwaar houdt in dat u in een bepaalde situatie bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomt, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Met andere woorden: u heeft dit recht in alle situaties waarin Het Oogziekenhuis recht heeft op uw gegevens.

11. Wat houdt het Recht op beperking in?
In sommige situaties heeft u ook recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om dit aan Het Oogziekenhuis te vragen in vier situaties:

 1. als u wacht op een beoordeling van veranderingen aan uw gegevens;
 2. als uw gegevens eigenlijk gewist zouden worden, maar u dit niet wilt;
 3. als Het Oogziekenhuis de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. als u wacht op de beoordeling van een bezwaar. 

12. Wat houdt het Recht op gegevensoverdraagbaarheid in?
U heeft het recht om de gegevens die u aan Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft gegeven (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit betekent dat u digitale bestanden die u van ons krijgt makkelijk op uw computer moet kunnen openen. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u gebruiken waar u toestemming voor heeft gegeven of gegevens die in een contract staan. Het recht geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal hebben opgeslagen, dus niet voor gegevens op papier.

U mag de gegevens die u heeft gekregen doorgeven aan anderen. Als onze systemen verbonden zijn aan de systemen van degene waaraan u uw gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij dit misschien voor u doen. U kunt bij ons navragen of dit in uw geval kan. Neem daarvoor contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer: 010 401 77 77 of via e-mail: uwgegevens@oogziekenhuis.nl.

13. Wat houdt het Intrekken van toestemming in?
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens gebruiken als u toestemming heeft gegeven. U heeft op elk moment het recht gegeven toestemming in te trekken. Wij stoppen dan meteen  met het gebruik van uw gegevens.

Vanaf het moment dat u aangeeft dat u geen toestemming meer geeft om uw gegevens te gebruiken, mogen wij deze niet meer gebruiken. Al het gebruik van uw gegevens vóór dat moment blijft volgens de wet.

14. Wie kan een verzoek indienen?
U kunt alleen een correctieverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Het Oogziekenhuis moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen. Zie ook het antwoord op de vraag: Kan ik correctie vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?

15. Kan ik een wijziging vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?
Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft hij/zij zelf recht om een verandering te vragen. De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Als wij bij een correctieverzoek twijfelen of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft, kunnen wij u vragen het gezag aan te tonen. Dit kunt u doen door een recent afschrift van de geboorteakte te overleggen, in combinatie met een recent uittreksel van het gezagsregister. Hieruit blijkt wie de moeder van het kind is en of (en zo ja, door wie) het kind erkend is. Staat in het gezagsregister geen aantekening? Dan is er geen wijziging opgetreden in de situatie zoals die is vermeld in de geboorteakte.

16. Ik wil een beroep doen op een van mijn rechten. Bij wie kan ik terecht?
Voor verzoeken met betrekking tot de AVG kunt u  contact opnemen via uwgegevens@oogziekenhuis.nl. Of u kunt uw verzoek per post sturen naar:

Het Oogziekenhuis Rotterdam
T.a.v. AVG
Postbus 70030
3000 LM Rotterdam

Om de afhandeling van uw vraag zo snel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen. Schrijft u op de kopie dat het een kopie is; voor wie en met welk doel de kopie gegeven wordt en ook de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

17. Op welke termijn krijg ik antwoord op mijn vraag of verzoek?
Wij proberen algemene vragen over privacy en het gebruik van persoonsgegevens binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam, gericht aan fg@oogziekenhuis.nl, binnen drie werkdagen te beantwoorden.

Wij beantwoorden uw vragen/verzoeken met betrekking tot de AVG graag binnen een maand. Mocht ons dit niet lukken en de beantwoording van uw vraag meer tijd kosten, dan laten we dit binnen een maand aan u weten. Als uw vraag moeilijk uitvoerbaar is, dan kan het zijn dat u na maximaal 3 maanden antwoord krijgt.

18. Wordt mijn verzoek altijd ingewilligd?
De beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We maken een individuele afweging bij ieder verzoek. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

19. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Het Oogziekenhuis Rotterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze aan Het Oogziekenhuis zijn gegeven en worden ook opgeslagen als de wet dit vereist.

Het Oogziekenhuis is bijvoorbeeld verplicht om de medische dossiers van patiënten 20 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, 'of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit'. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen.  De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de patiënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Patiëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 39e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen moeten twintig jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.

20. Ik heb een vraag over de Privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens door Het Oogziekenhuis. Bij wie kan ik terecht?
Voor vragen over de Privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens kunt u  contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via e-mail: fg@oogziekenhuis.nl.

21. Wie houdt er toezicht op hoe Het Oogziekenhuis Rotterdam persoonsgegevens verwerkt?
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacywetgeving. Meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

22. Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens. Bij wie kan ik terecht?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris via telefoonnummer:  010- 401 76 84 of via e-mail: klachten@oogziekenhuis.nl. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl.

23. Wat doet Het Oogziekenhuis met mijn gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Het Oogziekenhuis hoofdzakelijk gebruikt voor het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken, het voeren van administratie en andere werkzaamheden om uw gegevens goed te beheren, het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor

 • het informeren over nieuwe producten en/of diensten;
 • het doen van patiënttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • het verbeteren van de website en onze dienstverlening;
 • het kunnen zenden van (digitale) nieuwsbrieven;
 • het sturen van digitale patiënteninformatie, waarbij het e-mailadres in de database van de foldertool wordt bewaard om te registreren welke informatie u heeft ontvangen.

Zie ook de volgende vraag (24)

24. Moet ik het Oogziekenhuis toestemming geven voor het verwerken van mijn persoonsgegevens? Alleen voor het verwerken van gegevens die niet nadrukkelijk over medisch handelen gaan is uw toestemming nodig. Een voorbeeld hiervan is een patiënttevredenheidsonderzoek.

25. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?
Soms is het belangrijk dat wij uw gegevens delen met andere partijen. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk vereist is en/of toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u er bij u bloed is afgenomen en dit naar het laboratorium moet worden gestuurd om te onderzoeken.