Rechten en plichten van de patiënt

In Het Oogziekenhuis zijn we verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw verblijf en behandeling in ons ziekenhuis. Als patiënt kunt u zelf ook bijdragen aan veilige zorg. Zo zorgt u er samen met ons voor dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden. Iedere patiënt heeft verschillende rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Zo verloopt uw behandeling zo goed en soepel mogelijk.

Rechten

U heeft als patiënt verschillende rechten, zoals:

  • Het recht op duidelijke en begrijpelijke informatie 

De informatie over uw gezondheidstoestand of over de aangeboden zorg (zoals de onderzoeken en de behandeling) moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De zorgverlener is verplicht u deze informatie op een begrijpelijke manier uit te leggen. Begrijpt u iets niet? Geef dit dan gerust aan.

  • Het recht om toestemming te weigeren

Voor een onderzoek of behandeling is het mogelijk uw toestemming te weigeren, op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener. We gaan er meestal van uit dat u ons stilzwijgend toestemming geeft om u te behandelen. Maar wanneer het gaat om een ingrijpende behandeling, zal de zorgverlener u extra duidelijk om toestemming vragen. In noodgevallen mag de zorgverlener wel handelen zonder uw toestemming.

  • Het recht op inzage in uw medisch patiëntendossier

Iedere patiënt heeft een eigen medisch patiëntendossier. Hierin houden we gegevens over uw behandelingen bij. U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien, een kopie op te vragen maar ook om eventuele aanvullingen of correcties in dit dossier toe te laten voegen. Uw dossier blijft wel eigendom van het ziekenhuis. Meer informatie over uw dossier kunt u vinden op: uw patiëntendossier

  • Het recht op privacy

Uw privacy wordt beschermd. Alleen u en de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw gegevens inzien. Bovendien hebben artsen een beroepsgeheim. Medewerkers van het ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast dient Het Oogziekenhuis zorgvuldig om te gaan met uw (persoons)gegevens.

  • Het recht op klachtenbehandeling

Door ons te informeren als u een klacht of suggestie heeft, kunnen wij onze zorg en service verbeteren. Lukt het niet om uw klacht of suggestie met de betreffende afdeling of teamleider te bespreken? Ga dan naar de pagina "Klachtenbehandeling". Hier vindt u meer informatie over de klachtenprocedure van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

  • Het recht op het maken van geluidsopnamen voor eigen gebruik tijdens een gesprek met een zorgverlener

In overleg met uw zorgverlener kunt u geluidsopnamen van het gesprek met uw arts maken. Dit doen we als dit u helpt om de informatie over uw behandeling beter in u op te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Naast deze rechten heeft u ook recht op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts. Daarnaast heeft u er recht op dat Het Oogziekenhuis u informeert over incidenten en daarvan aantekening maakt in het patiëntendossier (dit betreft incidenten die voor u als patiënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben).

Plichten

U heeft als patiënt ook verschillende plichten, zoals:

  • De plicht om medewerking te verlenen

Als patiënt heeft u de plicht om mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

  • De plicht om de zorgverlener te informeren

Door het informeren van de zorgverlener kan hij of zij u op een verantwoorde manier onderzoeken en behandelen. Hiervoor is het nodig dat u bij iedere afspraak informatie over uw actuele gezondheidstoestand kunt geven en dat u uw actuele medicatieoverzicht meeneemt.

  • De plicht om uzelf te identificeren

Bij iedere afspraak moet u zich kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspasje. Daarnaast zullen zorgverleners u regelmatig vragen wat uw naam en geboortedatum zijn. De zorgverlener doet dit om zeker te weten dat het juiste onderzoek of de juiste behandeling bij de juiste patiënt wordt uitgevoerd.

  • De plicht om bij uw eerste bezoek een geldige verwijsbrief mee te nemen

Zorgverzekeraars controleren steeds strenger op de verwijsbrief. Daarom is het nodig dat u deze bij uw eerste afspraak meeneemt. Ook bij iedere nieuwe zorgvraag moet u steeds een geldige verwijsbrief kunnen overhandigen. Deze verwijsbrief krijgt u van degene die u heeft doorverwezen naar Het Oogziekenhuis. Bijvoorbeeld uw arts of optometrist.  

Bekijk voor een volledig overzicht van wat u nog meer moet nemen tijden een (eerste) bezoek de pagina "wat neemt u mee?"