Klachtenbehandeling

Het kan voorkomen dat u over sommige delen van uw afspraak, behandeling of verblijf niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor het ziekenhuis een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Het Oogziekenhuis heeft verschillende mogelijkheden om uw verbetertips, klachten en signalen kenbaar te maken. Deze worden hieronder beschreven. Wij nodigen u ook uit om onveilige situaties te melden.

Mogelijkheden indienen klacht

Overige links

Bespreken van uw ontevredenheid met direct betrokkene(n)

Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, probeer deze dan te bespreken met de personen waarvan u vindt dat hij/zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een leidinggevende of de oogarts staan. Zij proberen dan om, in overleg met u, de problemen op te lossen. Vaak is dit de snelste manier om iets aan uw klacht te doen. Als u een tip of verbetersuggestie hebt, dan kunt u gebruik maken van de kaart 'Als het beter kan, horen wij het graag?' U vindt de kaarten en brievenbussen op verschillende plekken in het ziekenhuis.
 

Uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Komt u er niet uit met de betrokken medewerker(s) of wilt u om een andere reden liever niet in gesprek met deze medewerker(s), dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Het Oogziekenhuis. De klachtenfunctionaris luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. De nadruk ligt op het bij elkaar brengen van de partijen. Begrip van twee kanten is vaak de sleutel tot de oplossing. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht. 

Werkwijze klachtenfunctionaris

 • Na ontvangst van uw klacht, stuurt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst.   
 • De klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken. 
 • De klachtenfunctionaris kan u ondersteuning en advies geven en u helpen bij het onder woorden brengen van uw klacht en de gewenste oplossing. 
 • De klachtenfunctionaris informeert betrokken artsen, medewerkers en hun leidinggevenden over de klacht en onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing.
 • We proberen de behandeling van uw klacht binnen zes weken af te ronden. Als de organisatie meer tijd nodig heeft, overlegt de klachtenfunctionaris dat met u.
 • De klachtenfunctionaris registreert alle klachten en verbeterpunten en adviseert op basis van anonieme gegevens de raad van bestuur over het verbeteren van processen binnen het ziekenhuis. 
 • Als een klacht betrekking heeft op zorg waarbij ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, dan kan de klachtenfunctionaris met uw toestemming de klacht samen met de andere zorgaanbieder behandelen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Vul het klachtenformulier in of bel naar 010 401 76 84.
Wilt u uw klacht per post indienen? Stuurt u deze dan naar dit adres:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 70030
3000 LM ROTTERDAM

Klachtenformulier

Interne onderzoekscommissie

Als u een oordeel van de raad van bestuur wilt over uw klacht dan kunt  u dit met de klachtenfunctionaris bespreken. Samen met u kijkt zij of de behandeling door een interne onderzoekscommissie mogelijk is. De interne onderzoekscommissie is een onafhankelijke commissie binnen het ziekenhuis. De leden hebben geheimhoudingsplicht. Na het onderzoek geeft een onderzoekscommissie een advies aan de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft op basis van dit advies binnen zes weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht, een oordeel over uw klacht, welke beslissingen de zorgaanbieder naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. Deze termijn kan in overleg met u met vier weken worden verlengd. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Geschillencommissie

Bent u het (gedeeltelijk) oneens met het oordeel van de raad van bestuur dat is gebaseerd op het advies van de onderzoekscommissie? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe instantie, namelijk de Geschillencommissie Zorginstellingen. Hoe u dat moet doen, wat dat kost en welke termijnen er gelden leest u op www.degeschillencommissie.nl.

Contactgegevens
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

  Aansprakelijkheidsstelling

  Vindt u dat u schade heeft geleden door iets dat het ziekenhuis wel of juist niet heeft gedaan, dan kunt u schriftelijk een aansprakelijkheidsstelling indienen bij de raad van bestuur van Het Oogziekenhuis. U ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook informeren wij u dan over de verdere procedure.

  Vermeldt u bij het indienen van een aansprakelijkheidsstelling de volgende gegevens:

  • Naam, voorletters, geboortedatum en geslacht van de patiënt en als het bekend is het patiëntenregistratienummer;
  • Het volledige correspondentieadres en telefoonnummer;
  • Een beschrijving van de feiten en de reden waarom u meent dat u het ziekenhuis aansprakelijk kunt stellen;
  • Indien mogelijk een overzicht van de schade.

  Klachtenregeling

  Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling van de zorgaanbieder. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo'n regeling op te stellen. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve opvang en afhandeling van klachten te treffen die gericht is op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 

  Het Oogziekenhuis volgt de modelregeling die door de NVZ en de NFU is opgesteld. De klachtenregeling van Het Oogziekenhuis vindt u hier.

  Complimenten

  Heeft u een compliment? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag! Deze kunt u bijvoorbeeld laten weten via Zorgkaart Nederland. Ook kunt u deze naar ons mailen.

  Mail uw compliment