Klachtenbehandeling

Het kan voorkomen dat u over sommige delen van uw afspraak, behandeling of verblijf niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor het ziekenhuis een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Het Oogziekenhuis heeft verschillende mogelijkheden om uw verbetertips, klachten en signalen kenbaar te maken. Deze worden hieronder beschreven. Wij nodigen u ook uit om onveilige situaties te melden.

Mogelijkheden indienen klacht

Overige links

Bespreken van uw ontevredenheid met direct betrokkene(n)

Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, probeer deze dan te bespreken met de personen waarvan u vindt dat hij/zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een leidinggevende of de oogarts staan. Zij proberen dan om, in overleg met u, de problemen op te lossen. Vaak is dit de snelste manier om iets aan uw klacht te doen. Als u een tip of verbetersuggestie hebt, dan kunt u gebruik maken van de kaart 'Als het beter kan, horen wij het graag?' U vindt de kaarten en brievenbussen op verschillende plekken in het ziekenhuis.
 

Uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Komt u er niet uit met de betrokken medewerker(s) of wilt u om een andere reden liever niet in gesprek met deze medewerker(s), dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Het Oogziekenhuis. De klachtenfunctionaris luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. De nadruk ligt op het bij elkaar brengen van de partijen. Begrip van twee kanten is vaak de sleutel tot de oplossing. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht. 

Werkwijze klachtenfunctionaris

  • Na ontvangst van uw klacht, stuurt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst.   
  • De klachtenfunctionaris kan u ondersteuning en advies geven en u helpen bij het onder woorden brengen van uw klacht en de gewenste oplossing. 
  • De klachtenfunctionaris informeert betrokken artsen, medewerkers en hun leidinggevenden over de klacht en onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing.
  • We proberen de behandeling van uw klacht binnen zes weken af te ronden. Als de organisatie meer tijd nodig heeft, kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. U krijgt hierover bericht.
  • De klachtenfunctionaris registreert alle klachten en verbeterpunten en adviseert op basis van anonieme gegevens de raad van bestuur over het verbeteren van processen binnen het ziekenhuis. 
  • Als een klacht betrekking heeft op zorg waarbij ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, dan kan de klachtenfunctionaris met uw toestemming de klacht samen met de andere zorgaanbieder behandelen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Vul het klachtenformulier in of bel naar 010 401 76 84.
Wilt u uw klacht per post indienen? Stuurt u deze dan naar dit adres:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 70030
3000 LM ROTTERDAM

Klachtenformulier

Oordeel Het Oogziekenhuis

Als u een oordeel van Het Oogziekenhuis wilt over uw klacht dan kunt u dit met de klachtenfunctionaris bespreken. De klachtenfunctionaris informeert u over de procedure en kan u adviseren over het indienen van uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Na het onderzoek komt Het Oogziekenhuis tot een gemotiveerd oordeel over de klacht. U wordt daar binnen zes weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht, schriftelijk over geïnformeerd. Daarbij wordt ook vermeld welke beslissingen Het Oogziekenhuis naar aanleiding van uw klacht heeft genomen en binnen welke termijn de maatregelen waartoe is besloten, gerealiseerd zullen zijn. Deze termijn van zes weken kan met maximaal vier weken worden verlengd. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld. Alleen in bijzondere gevallen en na overleg met u kan van deze (verlengde) termijn worden afgeweken. U wordt daarover schriftelijk geïnformeerd. Daarbij wordt ook de reden van het uitstel vermeld en binnen welke termijn alsnog tot een oordeel zal worden gekomen.   

Klachtenbehandeling Klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door Het Oogziekenhuis of als u niet wilt dat uw klacht door Het Oogziekenhuis wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie het CBKZ. Dit is een externe klachtencommissie waarbij Het Oogziekenhuis is aangesloten. Hoe u dat moet doen en welke termijnen er gelden leest in het reglement hieronder.

Klachtenreglement klachtencommissie

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Bent u het (gedeeltelijk) oneens met het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe instantie, namelijk de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Hoe u dat moet doen, wat dat kost en welke termijnen er gelden leest u op www.degeschillencommissie.nl.

Contactgegevens
Geschillencommissie Ziekenhuizen
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

Aansprakelijkstelling

Vindt u dat u schade heeft geleden door iets dat het ziekenhuis wel of juist niet heeft gedaan, dan kunt u schriftelijk een aansprakelijkstelling indienen bij de raad van bestuur van Het Oogziekenhuis. U ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook informeren wij u dan over de verdere procedure.

Vermeldt u bij het indienen van een aansprakelijkstelling de volgende gegevens:

  • Naam, voorletters, geboortedatum en geslacht van de patiënt en als het bekend is het patiëntenregistratienummer;
  • Het volledige correspondentieadres en telefoonnummer;
  • Een beschrijving van de feiten en de reden waarom u meent dat u het ziekenhuis aansprakelijk kunt stellen;
  • Indien mogelijk een overzicht van de schade.

Klachtenregeling

Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling van de zorgaanbieder. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo'n regeling op te stellen. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve opvang en afhandeling van klachten te treffen die gericht is op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 

Het Oogziekenhuis volgt de modelregeling die door de NVZ en de NFU is opgesteld. 

Klachtenregeling

Complimenten

Heeft u een compliment? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag! Deze kunt u bijvoorbeeld laten weten via Zorgkaart Nederland. Ook kunt u deze naar ons mailen.

Mail uw compliment