Voorwaarden Oogziekenhuis Focuskliniek

Algemene Voorwaarden van Oogziekenhuis Focuskliniek bv*

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Toelichting
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandelingsovereenkomst gesloten tussen Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. en de daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten en cliënt.

De tekst van deze algemene voorwaarden is vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de directie van Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. en de aan de kliniek verbonden vrijgevestigde medisch specialisten.

De beide in de vorige alinea van deze toelichting genoemde partijen dienen de cliënt op het bestaan en het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op de met hem te sluiten behandelingsovereenkomst te wijzen. Deze algemene voorwaarden worden aan de cliënt ter hand gesteld.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Focuskliniek: Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. te Rotterdam en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medisch specialisten. Focuskliniek is een dochtermaatschappij van Stichting Oogziekenhuis Rotterdam en maakt onderdeel uit van het concern van Het Oogziekenhuis.
2. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij Focuskliniek zich verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt.
3. Cliënt: de wederpartij van de Focuskliniek bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
4. Behandeling: alle medische en/of cosmetische behandelingen die in de Focuskliniek worden uitgeoefend.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en afwijking algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Focuskliniek en de cliënt.
2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Focuskliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 - Totstandkoming behandelingsovereenkomst
1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de cliënt aan de Focuskliniek de opdracht geeft tot het verrichten van geneeskundige en/of cosmetische behandelingen.

Artikel 4 - Opzegging behandelingsovereenkomst
1. Behoudens gewichtige reden kan Focuskliniek de behandelingsovereenkomst niet opzeggen.
2. Indien de cliënt de behandelingsovereenkomst tussentijds opzegt, dient hij aan Focuskliniek de kosten te vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar gemaakt heeft.

HOOFDSTUK 2- VERPLICHTINGEN FOCUSKLINIEK

Artikel 5 - Informatie
1. Focuskliniek licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand. Deze informatie wordt tevens schriftelijk verstrekt.
2. Bij het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, laat Focuskliniek zich leiden door wat de cliënt redelijkerwijze dient te weten over:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico's van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de cliënt;
c. andere in aanmerking komende methoden voor onderzoek of behandeling;
d. de algemene gezondheid van de cliënt en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.

Artikel 6 - Voorafgaande toestemming
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van een cliënt verplicht. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.
2. Als de cliënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
3. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger is dan 16 jaar, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan slechts zonder deze toestemming worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen of als de cliënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 - Zorg
1. Focuskliniek neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
2. Focuskliniek maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen en medische hulpmiddelen die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
3. Focuskliniek zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een second opinion niet weigeren. Focuskliniek zal, indien zij hierover beschikt, op verzoek de resultaten van de second opinion met de cliënt bespreken.
4. Bij ontslag uit de kliniek vindt een ontslaggesprek plaats tussen de patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden deze instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de cliënt contact op moet nemen met Focuskliniek.

Artikel 8 - Dossier
1. Focuskliniek richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt.
2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt Focuskliniek aantekening van de gegevens over de gezondheid van de cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
3. Op verzoek van de cliënt verstrekt Focuskliniek zo spoedig mogelijk inzage en/of een afschrift van het dossier aan de cliënt, tegen het door de NZa vastgestelde tarief.
4. Focuskliniek vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de cliënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt en/of indien vernietiging niet is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen.
5. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd, bewaart Focuskliniek het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip dat zij vervaardigd is of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Artikel 9 - Geheimhouding
1. Focuskliniek verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.
2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan derden slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
3. Derden als bedoeld in dit artikel zijn niet degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.

Artikel 10 - Gegevens voor wetenschappelijk of statistiek onderzoek
1. In afwijking van het vorige artikel van deze algemene voorwaarden kunnen zonder toestemming van de cliënt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage in het dossier worden verstrekt als:
a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en Focuskliniek ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen.
2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in het dossier is alleen mogelijk als:
a. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
b. voor zover de cliënt geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
3. Van een verstrekking of inzage wordt door Focuskliniek aantekening gemaakt in het dossier.

HOOFDSTUK 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

Artikel 11 - Informatie en medewerkingsplicht
1. De cliënt geeft Focuskliniek naar beste weten de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft.
2. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Focuskliniek te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Focuskliniek gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
3. De cliënt overhandigt Focuskliniek voorafgaand aan elk bezoek een actueel medicatieoverzicht.

Artikel 12 - Betaling
1. Betaling van de behandeling dient voorafgaand aan de behandeling te geschieden.
2. Een eventuele bijdrage van de zorgverzekeraar voor de behandeling dient cliënt in beginsel zelf terug te vragen.
3. Consultatieafspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of die zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd kunnen door Focuskliniek bij de patiënt in rekening worden gebracht. Ditzelfde geldt voor behandelafspraken die vijf werkdagen of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of die zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van Focuskliniek tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
Bij verzuim van een consultatieafspraak wordt 50% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Bij verzuim van een laserbehandeling wordt een bedrag van 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Bij de alle overige behandelingen wordt 50% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.
4. Door het enkele feit dat Focuskliniek op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.
5. De cliënt is - zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling - vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de Focuskliniek rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.
6. Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Focuskliniek te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Focuskliniek zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 100, 15% van de vordering. Indien de Focuskliniek derden voor de invordering inschakelt bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% van de invordering. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Focuskliniek gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.
7. Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door de Focuskliniek op goede gronden wordt bestreden.
8. De Focuskliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuw tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschrift van toepassing zijn, geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

HOOFDSTUK 4 - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Focuskliniek is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de cliënt lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de behandelingsovereenkomst door Focuskliniek.
2. De cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Focuskliniek lijdt als gevolg van een tekortkoming van de cliënt in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de behandelingsovereenkomst.

Artikel 14 - Klachten
1. Focuskliniek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
Op alle tussen Focuskliniek en de cliënt gesloten behandelingsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

*Oogziekenhuis Focuskliniek staat als Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24462136.