Bestuur, inspraak en advies

Wie besturen Het Oogziekenhuis Rotterdam?

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur werkt  nauw samen met de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR) die alle medisch specialisten van Het Oogziekenhuis Rotterdam vertegenwoordigt. Het ziekenhuis maakt afspraken met de coöperatie over de medische diensten die zij leveren aan het ziekenhuis.

Behalve met de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam werkt de raad van bestuur ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Het Oogziekenhuis Rotterdam hecht grote waarde aan een goede samenwerking met al deze partijen.

Het Oogziekenhuis Rotterdam leeft de zorgbrede governancecode na.  Lees hier meer Brancheorganisaties Zorg.

Raad van bestuur 

Berthe de Jong

De raad van bestuur is belast met het besturen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en bepaalt het beleid. De raad van bestuur zet de koers uit waarmee ons ziekenhuis topspecialistische oogzorg aan onze patiënten biedt en waarbij een gezond financieel-economisch beleid centraal staat. De raad van bestuur bestaat uit interim-voorzitter mw. drs. Berthe de Jong, MBA.

U kunt contact opnemen met de raad van bestuur via Alexandra Bieren, secretaresse raad van bestuur, telefoonnummer 010  401  77 09 of via  a.bieren@oogziekenhuis.nl.

Beloningsbeleid leden raad van bestuur 
De beloning van de leden van de raad van bestuur vindt plaats in overeenstemming met de Wet Normering van Topinkomens (WNT) en de op basis daarvan geldende bezoldigingsmaxima.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op algemene zaken in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De raad van toezicht fungeert ook als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

  • dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter *
  • drs. M.W.A. (Michiel) van Dorst, vicevoorzitter * ***
  • RA (Hans) Turkesteen **
  • prof. dr. H.M. (Lenny) Verkooijen **
  • drs. D.H.C. (Desiree) Burger***

* lid nominatie- en renumeratiecommissie
** lid audit- en financiële commissie
*** lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

In de visie op toezicht geeft de raad van toezicht zijn visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement raad van toezicht, het reglement raad van bestuur en het informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend.

Beloningsbeleid leden raad van toezicht
De beloning van de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks voorafgaand aan het daaropvolgende begrotingsjaar door de raad van toezicht vastgesteld, waarbij de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) wordt gevolgd. 

Bestuur Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam

Het bestuur van de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR) is als volgt samengesteld:

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam.  Dit doet de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de raad van bestuur en door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. 

De OR bestaat uit negen werknemers met diverse functies, die namens het personeel overleg voeren met de raad van bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR wil voor alle medewerkers en de raad van bestuur een klankbord zijn door: 

  • te adviseren op organisatorisch niveau;
  • actief en ondernemend te zijn voor de OR relevante thema’s;
  • laagdrempelig en toegankelijk te zijn;
  • medewerkers te informeren;
  •  initiatief te nemen om voortgang te bewaken.

De ondernemingsraad is bereikbaar via onze ambtelijk secretaris ondernemingsraad via ondernemingsraad@oogziekenhuis.nl.

Cliëntenraad

Als patiënt bent u op zoek naar de beste zorg. Dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen en dat uw stem ook gehoord wordt. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De cliëntenraad luistert naar uw verwachtingen van de oogzorg en verwoordt deze naar het bestuur van het ziekenhuis.

Lees meer over de cliëntenraad