Privacyverklaring voor sollicitanten

Het Oogziekenhuis Rotterdam (hierna: "Het Oogziekenhuis") vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer je bij Het Oogziekenhuis solliciteert, verwerkt Het Oogziekenhuis jouw persoonsgegevens daarom volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen die Het Oogziekenhuis met jouw gegevens kan uitvoeren bedoeld, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de manier waarop Het Oogziekenhuis met jouw persoonsgegevens omgaat en is van toepassing op de sollicitatieactiviteiten van Het Oogziekenhuis. De privacyverklaring wordt soms aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Het Oogziekenhuis verwerkt de persoonsgegevens die jij aan Het Oogziekenhuis doorgeeft. Ook verwerkt Het Oogziekenhuis de gegevens die wij van jou krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails in het kader van sollicitaties. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die we hebben gekregen bij zowel open sollicitaties als sollicitaties voor bestaande vacatures. Het Oogziekenhuis gebruikt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert.

Het Oogziekenhuis verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou: naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv en motivatiebrief, diploma's en opgegeven referenties. Het Oogziekenhuis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou, zoals gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Wanneer het in verband met bijzondere omstandigheden toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zal Het Oogziekenhuis voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden en jou daarover informeren.   

Waar worden je gegevens voor gebruikt?

De persoonsgegevens die jij aan Het Oogziekenhuis doorgeeft, worden alleen door Het Oogziekenhuis gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure bestaat uit:

  • het vergelijken van persoonsgegevens van sollicitanten met de huidige vacatures bij Het Oogziekenhuis;
  • het opnemen van contact met sollicitanten om sollicitatiegesprekken in te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • het eventueel (laten) uitvoeren van een (psychologische) test;
  • het opstellen van geanonimiseerde statistische data, zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van vacatures.

Doorsturen van gegevens

Het Oogziekenhuis stuurt alleen persoonsgegevens van jou door aan derde partijen wanneer dit nodig is voor de sollicitatieprocedure of wanneer dit volgens de wet moet. Het Oogziekenhuis zorgt ervoor dat er in dat geval alleen echt noodzakelijke gegevens worden doorgestuurd. Bovendien heeft Het Oogziekenhuis een (verwerkers)overeenkomst gesloten met eventuele derde partijen, zodat jouw gegevens vertrouwelijk en volgens de wetgeving worden behandeld.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Het Oogziekenhuis bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Uiterlijk vier weken na het beëindigen of afronden van deze procedure, vernietigt Het Oogziekenhuis jouw gegevens.Soms bewaren wij jouw persoonsgegevens om je te kunnen wijzen op een nieuwe geschikte vacature. Dit doen wij alleen als je hier schriftelijk mee akkoord bent gegaan. In dat geval worden jouw gegevens uiterlijk één jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd of afgerond, vernietigd. Het Oogziekenhuis kan jouw gegevens langer bewaren in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je een klacht hebt ingediend over de sollicitatieprocedure. Het Oogziekenhuis laat jou dan weten dat jouw gegevens worden bewaard totdat de klacht is afgehandeld.

Het Oogziekenhuis gebruikt jouw persoonsgegevens die jij tijdens de sollicitatieprocedure aan ons hebt gegeven omdat dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop jij solliciteert. Op jouw schriftelijke verzoek zal Het Oogziekenhuis laten zien welke persoonsgegevens zij van jou heeft. Het Oogziekenhuis zal jouw persoonsgegevens per direct aanpassen of vernietigen wanneer jij daarom verzoekt en aan de voorwaarden voldoet. Ook zal Het Oogziekenhuis de persoonsgegevens die zij van jou heeft op jouw verzoek aan jou verstrekken of aan een andere organisatie overdragen. Je kunt je verzoek per e-mail aan Het Oogziekenhuis sturen naar solliciteren@oogziekenhuis.nl. Wanneer Het Oogziekenhuis onvoldoende persoonsgegevens heeft om de sollicitatieprocedure te kunnen doorlopen, kan zij de procedure beëindigen.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

Alleen de medewerkers van Het Oogziekenhuis die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn de medewerkers van HR die betrokken zijn bij werving & selectie en de leidinggevende(n). De medewerkers van Het Oogziekenhuis zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van sollicitanten die bij Het Oogziekenhuis solliciteren of informatie opvragen over bepaalde vacatures of de sollicitatieprocedure.

Het Oogziekenhuis Rotterdam zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot jouw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Het Oogziekenhuis heeft hiervoor verschillende maatregelen genomen. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld (encryptie) en worden je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Personen die namens Het Oogziekenhuis Rotterdam toegang hebben tot jouw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht Het Oogziekenhuis dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Als er nieuwe vormen van beveiliging beschikbaar zijn, dan streeft Het Oogziekenhuis ernaar de beveiliging verder te verbeteren.  

(Psychologische) test

Wanneer een (psychologische) test onderdeel is van de sollicitatieprocedure, meldt Het Oogziekenhuis dit vooraf in de vacaturetekst. De vacaturetekst geeft ook het doel van de (psychologische) test aan. Als je wordt uitgenodigd voor een (psychologische) test, geeft Het Oogziekenhuis jouw naam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht door aan de organisatie die door Het Oogziekenhuis wordt ingeschakeld voor het afnemen van de (psychologische) test. Het Oogziekenhuis zal met deze organisatie een contract (verwerkersovereenkomst) sluiten waarin onder andere wordt opgenomen dat deze organisatie jouw gegevens vertrouwelijk behandelt en niet langer dan vier weken bewaart. Het Oogziekenhuis stuurt de uitslag van de (psychologische) test per e-mail naar jou. Deze uitslag kan alleen worden ingezien door de medewerkers van Het Oogziekenhuis die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Het Oogziekenhuis vernietigt de uitslag van de test uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd of afgerond.

Vergewisplicht

In de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' staat dat Het Oogziekenhuis verplicht is om te controleren of jij geschikt bent om werkzaam te zijn in je functie. Hiervoor doet zij onderzoek naar jouw arbeidsverleden. Het Oogziekenhuis zal jouw profiel(en) op social media raadplegen. Dit wordt altijd vooraf vermeld in de vacaturetekst. Het Oogziekenhuis zal alleen de gegevens raadplegen die belangrijk zijn om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Als Het Oogziekenhuis jouw profiel(en) op sociale media heeft geraadpleegd, zal zij de resultaten daarvan met jou bespreken. Het Oogziekenhuis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Het Oogziekenhuis raadpleegt eventueel het BIG-register en doet eventueel navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie IGJ). Daarnaast zal Het Oogziekenhuis in sommige gevallen contact opnemen met jouw vorige werkgevers. Voordat Het Oogziekenhuis contact met hen opneemt, zal zij jou daarover informeren.

Vragen of klachten

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over de manier waarop Het Oogziekenhuis jouw gegevens verwerkt, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar fg@oogziekenhuis.nl

Vragen over vacatures en sollicitaties kun je e-mailen naar solliciteren@oogziekenhuis.nl.

Heb je klachten over de manier waarop Het Oogziekenhuis met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.