Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis (SWOO-Flieringa)

Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige gespecialiseerde oogziekenhuis in Nederland en vervult een voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de oogheelkundige zorg. Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren is geld nodig. Helaas stellen de overheid en de zorgverzekeraars hier weinig geld voor beschikbaar. Ook zijn er in ons land voor dit onderzoeksveld geen grote ondersteunende fondsen beschikbaar, zoals die er wel zijn voor hart- en vaatziekten of kanker. Door het verrichten van onderzoek kan Het Oogziekenhuis tot nieuwe behandelingen komen en het aantal slechtzienden terugdringen. Wij zijn daarom bijzonder dankbaar voor de steun van donateurs, hun hulp is onmisbaar! 

Word donateur

Waarom doneren?

Er zijn verschillende redenen om de SWOO te steunen:

  • Omdat u onderzoek om slechtziendheid beter te behandelen of te voorkomen belangrijk vindt. Voor uzelf en voor volgende generaties.
  • Omdat uw met uw gift onderzoek en innovatie stimuleert voor een bepaalde oogziekte, zodat hier in de toekomst een oplossing voor gevonden kan worden.
  • Omdat Het Oogziekenhuis Rotterdam als niet-academisch gespecialiseerd ziekenhuis geen overheidsgeld ontvangt voor klinisch onderzoek.
  • Omdat u het belangrijk vindt dat er klinisch onderzoek gedaan wordt dat in de nabije toekomst kan worden toegepast.
  • Omdat u tevreden bent met de behandeling en die zorg die u in Het Oogziekenhuis Rotterdam ontvangt en u het werk graag wilt steunen.

Allemaal goede redenen voor een donatie. Wij gebruiken uw gift voor onderzoek naar oogaandoeningen en de verbetering en ontwikkeling van behandelmethoden, waarvan de resultaten al op korte termijn toegepast kunnen worden. U kunt ons als donateur steunen eenmalig of periodiek steunen.

Onderzoek binnen het R.O.I.

Word donateur

De SWOO heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar  is voor de inkomstenbelasting. Ga naar een van de onderstaande websites voor meer informatie.

Er zijn meerdere mogelijkheden om te schenken:

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige schenking doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL61INGB0002979441 onder vermelding van 'gift SWOO'. Wilt u doneren via een machtiging of een factuur ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar swoo@oogziekenhuis.nl of bel naar 010 402 34 49.

Periodieke gift

U kunt ook een vaste bijdrage schenken per jaar. Ook dit kunt u per e-mail doorgeven. Wanneer u vijf jaar lang ieder jaar een vast bedrag aan de SWOO schenkt en dat van tevoren vastlegt in een notariële akte, kunt u eenzelfde bedrag volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u uw schenking spreidt over een minimale periode van 5 jaar en dat u een minimumbedrag per jaar schenkt. Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel, dus zonder aftrekbeperkingen. Klik hier om het volmachtformulier te downloaden. Als u dit formulier naar ons opstuurt, dan laten wij de notariële akte verzorgen en neemt de notaris contact met u op.

U kunt periodieke giften ook op basis van een overeenkomst doen. Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen moet deze overeenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaardovereenkomst gemaakt.

Testament

Wanneer u de SWOO op wilt nemen in uw testament, kunt u dat bij de notaris vastleggen in de vorm van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen die geen directe erfgenaam zijn. Als u wilt, kunt u in uw testament vermelden dat u de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa (SWOO-Flieringa), gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam, benoemt tot legataris. Heeft u hier vragen over? Belt u dan naar 010 402 34 49.

Over de SWOO Flieringa

De SWOO Flieringa is op 13 december 1999 ontstaan uit een fusie tussen de 'Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam', de 'Prof. Dr. H.J. Flieringa Stichting' en de 'Prof Dr. Flieringa Houët Stichting'. Deze drie Rotterdamse stichtingen hadden als doel het bevorderen en het doen uitvoeren van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin van het woord. Prof. dr. H.J. Flieringa (1891 - 1988) is de stichter van het huidige oogziekenhuis en een van de grondleggers van de medische school in Rotterdam in 1950.

De SWOO ondersteunt klinisch wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op onderzoek waarvan de resultaten al op korte termijn in de kliniek toegepast  kunnen worden.

Flieringa Penning
In december 2018 is de eerste Flieringa Penning uitgereikt aan dr. W.A. van den Bosch bij zijn afscheid in 2018 vanwege zijn verdiensten voor de oogheelkunde in het algemeen en voor de oculoplastische chirurgie in Het Oogziekenhuis in het bijzonder.

Flieringa
Prof. Dr. H.J. Flieringa

Bestuur en organisatie

Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting te bestaan uit tenminste vijf leden. Twee bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting Oogziekenhuis Rotterdam, twee bestuursleden worden benoemd door en uit de Maatschap Oogartsen, verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam. De overige bestuursleden worden benoemd door de zittende leden van het bestuur. Een hiervan dient bij voorkeur een meerderjarige afgevaardigde uit de familie van prof. dr. H.J.  Flieringa te zijn.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Functie binnen SWOO Naam Functie
Voorzitter Mevr. dr. C.W.J.M. Storimans     Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam 
Secretaris Dhr. dr. A.D.A. Paridaens   Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam
Penningmeester mw. drs. Y. Koppelman Voorzitter raad van bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam
Bestuurslid Mevr. drs. F. Flieringa Afgevaardigde familie Prof. Dr. H.J. Flieringa
Bestuurslid dr. I.E.R.M. Schillevoort Lid raad van bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam
Bestuursadviseur Dhr. prof. dr. P.M. van Hagen   Internist, hoofd afdeling Immunologie
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

 

Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De administratieve ondersteuning wordt gefaciliteerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Meerjarenbeleidsplan SWOO

Op de hoogte blijven?

Twee keer per jaar kunnen donateurs van de SWOO en andere geïnteresseerden deelnemen aan een lunch met wetenschappers van het Rotterdams Oogheelkundig Instituut. De lunches vinden plaats op de eerste vrijdag van maart en oktober. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar SWOO@oogziekenhuis.nl. Als op een andere manier of op een ander moment kennis willen maken met het onderzoeksinstituut, dan kunt u dit ook per e-mail aan ons laten weten.

Nieuwsbrieven

De SWOO brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven kunt u lezen door te klikken op een van de onderstaande links:

Contact

E-mail en telefoon Adres  
SWOO@oogziekenhuis.nl
010 4023449
SWOO-Flieringa
Postbus 70030
3000 LM  Rotterdam
 


K.v.K.
De SWOO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Rotterdam onder nummer 41134110

RSIN
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 803770601