Het Oogziekenhuis Rotterdam


Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland de superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen.

Algemene gegevens

Stichting Oogziekenhuis Rotterdam
Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam The Netherlands

Postbus 70030
3000 LM Rotterdam

W: www.oogziekenhuis.nl
T: 010 401 77 77

KVK: 41125492
RSIN: 00271305

Raad van bestuur

De raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie en de uitvoering  van het beleid.

Raad van Bestuur:
drs. R. Treffers, voorzitter

Contact
U kunt contact opnemen met de raad van bestuur via het secretariaat: 


Zorgbrede governance code

Het Oogziekenhuis Rotterdam leeft de zorgbrede governancecode na. Lees meer hierover op de website van de Brancheorganisaties Zorg.

Directie BV's Stichting Oogziekenhuis Rotterdam

Mevrouw drs. T. Scheffer, manager Oogziekenhuis Focuskliniek
Mevrouw drs. A.J.M. Geerards, medisch directeur Oogziekenhuis Focuskliniek
De heer prof. dr. J.C. van Meurs, Wetenschappelijk directeur Rotterdams Oogheelkundig Instituut
De heer dr. ir. K.A. Vermeer, managing director R.O.I.

Bestuur Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam

De oogartsen en anesthesiologen verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn per 1 januari 2015 verenigd in de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR). Het bestuur van CMOR is als volgt samengesteld:

prof. dr. H.G. Lemij, oogarts, voorzitter
Mevrouw dr. M. Tjon Fo Sang, oogarts, secretaris en vicevoorzitter
Mevrouw dr. E.C. La Heij, oogarts, penningmeester

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt gevormd door:

dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter *
drs. M.W.A. (Michiel) van Dorst, vicevoorzitter *
dhr. G.P.M. van den Goor **
prof. dr. A.F. Cohen ***
mevrouw drs. C. Baar-Poort ***
J.
A.S. van Breda Vriesman **

*
lid nominatie- en renumeratiecommissie
** lid audit- en financiële commissie
*** lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Managementteam

Het managementteam van Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt gevormd door de volgende personen:

De heer drs. R. Treffers, voorzitter raad van bestuur
Mevrouw drs. C. Luiten, bedrijfskundig manager polikliniek en diagnostiek
Mevrouw drs. L.C. Vermeulen, MMI, manager ingrepen
De heer B. Snel, manager informatisering en automatisering en medisch instrumentele dienst
De heer R. Ouwens QC, manager finance
Mevrouw A.E. Woudstra MSc., manager human resource en opleidingen
Mevrouw drs. T. Scheffer, manager commercie
Mevrouw E. Steijger, manager in- en verkoop
De heer dr. ir. K.A. Vermeer, managing director R.O.I.

 

Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.)
Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) is het wetenschappelijk onderzoekinstituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek; sinds 2009 geïnitieerd en gefaciliteerd door het R.O.I.

Het R.O.I. werkt nauw samen met de oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hiermee verzekert Het Oogziekenhuis Rotterdam zich van een professionele onderzoekstructuur om voor de toekomst verzekerd te zijn van verdere innovatie van de oogheelkunde.

Het R.O.I. verricht ook contractresearch voor de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie. Contractresearch is een samenwerkingsverband waarbij een organisatie opdracht geeft aan het R.O.I. om onderzoek te verrichten. Organisaties kiezen hierbij voor het R.O.I. vanwege de uitgebreide kennis, vooruitstrevende onderzoeksmethoden, de innovatieve apparatuur en de ervaring van de oogartsen.

Meer informatie: www.oogonderzoek-rotterdam.nl

Oogziekenhuis Focuskliniek
Oogziekenhuis Focuskliniek levert refractiechirurgie en ooglidcorrecties op cosmetische basis. Zij biedt een eerlijk oogadvies door de beste oogartsen in een betrouwbare omgeving. De focus ligt op 'medical excellence' en 'customer intimacy': het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg zoals de klant die wenst.

Medisch excelleren is mogelijk door de verbinding met Het Oogziekenhuis Rotterdam. Door deze verbinding zijn de oogartsen, optometristen en MOA's die in de Focuskliniek werken zeer vaardig en kundig. Tevens benut de Focuskliniek de kennis en technieken die worden ontwikkeld middels de onderzoeksactiviteiten van het R.O.I..

De Focuskliniek bereikt customer intimacy door service en klantgerichtheid hoog in het vaandel te hebben staan, waarbij zij de wensen van hun klanten overtreffen. Zij zijn een betrouwbare partner door hun verbintenis met Het Oogziekenhuis. Dit alles wordt aangetoond door de ISO en ZKN keurmerken die zij elk jaar behalen.

Meer informatie: www.focuskliniek.nl

Center of Excellence

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een 'Center of Excellence'. In een Center of Excellence moet de geleverde zorg op medisch, paramedisch en verpleegkundig gebied optimaal zijn. Veel aandacht krijgt de overdracht van kennis, onder andere door middel van publicaties, symposia, onderwijs en opleiding.

Het Oogziekenhuis hanteert de volgende 'Center of Excellence' criteria:

 • grote patiëntenstromen waarvan tenminste 25% derdelijns topzorg;
 • een optimale toegankelijkheid onder andere door een 24-uur spoedopvang;
 • opleiding tot oogarts; 
 • substantiële researchactiviteit;
 • toetsbare systemen voor kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg;
 • voldoen aan de toelatingscriteria van de World Association of Eye Hospitals (WAEH).

Missie en visie

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen. Kortom "zorg voor het oog, oog voor de zorg". Wij zijn daartoe:

 • Toonaangevend
 • Innovatief
 • Kennisgedreven
 • Betrokken


In een geruststellende omgeving passen wij technologisch hoogstaande oogheelkunde toe, de nieuwste behandelingen met de minste risico's en het best voorspelbare eindresultaat. Patiëntveiligheid betekent voor ons een efficiënte organisatie waar behandeling in goed overleg met u geschiedt, dankzij een zeer goede voorlichting.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is als Center of Excellence hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg. Wij werken daarvoor samen met de beste oogklinieken in de wereld (o.a. World Association of Eye Hospitals) en gebruiken principes uit het bedrijfsleven (KLM, Albert Heijn, Toyota) om de zorg kwalitatief beter en veiliger te verlenen.

Angstreductie bij patiënten is het leidend principe voor ons handelen. Wij worden daarin gesteund door een hoge patiënttevredenheid, waardering in de vorm van prijzen van vooraanstaande instituten voor onze innovatie, patiëntveiligheid, bedrijfsvoering en vormgeving. Het Oogziekenhuis heeft het hoogste percentage verwijzingen vanuit heel Nederland, patiënten en verwijzende oogartsen die ons zien als kennisbaken in de oogheelkunde.

Het Oogziekenhuis Rotterdam stimuleert een optimale afstemming tussen de diverse professionals in de oogzorg in geheel Nederland. 

Het Oogziekenhuis Rotterdam is financieel gezond.

Visie op toezicht

In deze visie op toezicht geeft de raad van toezicht haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement raad van toezicht, het reglement raad van bestuur en het informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend.

Kerntaken

Het Oogziekenhuis Rotterdam vervult de volgende functies:

Patiëntenzorg:

 • De tweedelijns/reguliere oogheelkundige medische zorg voor met name de regio Rijnmond.
 • De derdelijns-/topklinische, gecompliceerde, oogheelkundige medische zorg. Patiënten uit het hele land worden verwezen door oogartsen uit algemene ziekenhuizen en academische centra. De helft van de operaties vindt plaats bij patiënten van buiten Rotterdam.
 • De niet verzekerde oogheelkundige oogzorg. Deze geschiedt in Oogziekenhuis Focuskliniek.

Opleiding:

 • De grootste opleiding van basisartsen tot oogarts. Deze opleiding duurt 5 jaar. Oogartsen in opleiding werken onder supervisie van stafartsen.
 • De superspecialisatie voor oogartsen, fellows, die zich in een bepaald deelgebied van de oogheelkunde verdiepen (bijvoorbeeld netvlieschirurg of hoornvlieschirurg).
 • Opleiding voor medisch ondersteunend personeel waaronder de opleiding tot technisch oogheelkundig assistent (TOA).

Onderwijs:

 • Stagiaires, co-assistenten, in opleiding tot basisarts aan de Erasmus Universiteit.
 • Stagiaires, van diverse opleidingen voor verpleegkunde, medisch ondersteunde opleidingen en managementopleidingen in de zorg.

Research:

 • Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) dat gevestigd is in het OOGhuis op Schiedamse Vest 160 naast Het Oogziekenhuis. Het wetenschappelijk onderzoek geschiedt vaak in samenwerking met afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum en met andere vooraanstaande instituten en universiteiten in binnen- en buitenland.
 • Naast dit medisch onderzoek vindt ook onderzoek plaats naar de kwaliteit en organisatie van de oogheelkundige zorg onder andere in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit.
 • Met de oogheelkundige afdeling van het Erasmus MC is specifiek voor het gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek een aparte organisatie opgericht (C.O.R.R.).

Innovatie en internationale samenwerking

Het Oogziekenhuis Rotterdam is hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg.
Om dit te kunnen blijven, is innovatie nodig, zowel op medisch gebied als op het terrein van kwaliteit en organisatie. Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) dat in 2009 officieel is geopend.

Kennisuitwisseling is zeer belangrijk voor Het Oogziekenhuis Rotterdam. Niet alleen nationaal, maar juist ook internationaal. Voor de organisatorische innovatie gebruikt Het Oogziekenhuis principes uit het bedrijfsleven (o.a. KLM, Albert Heijn, Toyota) en leert Het Oogziekenhuis Rotterdam van de beste oogziekenhuizen die er in de wereld zijn. Het Oogziekenhuis heeft  samen met andere Europese oogziekenhuizen in 1994 de European Association of Eye Hospitals (EAEH) opgericht. Op initiatief van Het Oogziekenhuis is in 2007 ook een wereldwijd samenwerkingsverband opgericht, namelijk de World Association of Eye Hospitals (WAEH).
Het doel van deze verenigingen is de internationale samenwerking tussen oogziekenhuizen te bevorderen en 'best practices' uit te wisselen. De leden van deze verenigingen zijn oogziekenhuizen die nationaal uniek zijn in hun soort ('het zijn vaak de enige ziekenhuizen in het land gespecialiseerd in de oogheelkunde') en universitaire afdelingen oogheelkundige afdelingen, allen vooruitstrevend en excellent binnen de oogheelkunde.

Angstreductie

Angstreductie bij patiënten is het leidend principe voor ons handelen. Ieder mens met een oogaandoening is bang om blind te worden. Angstreductie wordt bereikt door een goede voorlichting te geven (voorspelbaarheid); er moet een begeleider meekomen met de patiënt (twee horen meer dan één), transparantie (alles laten zien) en een prettig ziekenhuisgebouw.
Minder angst betekent een snellere genezing, meer veiligheid (de patiënt zelf moet ook goed opletten of er niet iets mis gaat) en een grotere tevredenheid.

Kwaliteit & Veiligheid

Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt aan continue verbetering  en het verhogen van het kwaliteitsniveau van de zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam wil voorop lopen en als pionier inzicht geven in haar kwaliteit van zorg en omgang met veiligheid. Binnen het kwaliteitsbeleid vallen onder andere de volgende zaken:

Ziekenhuischeck
Het Oogziekenhuis Rotterdam is open over de kwaliteit van zorg. De website Ziekenhuischeck, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), geeft op een heldere en eenduidige manier inzicht in de algemene kwaliteit van de zorg in Het Oogziekenhuis. Op de website Ziekenhuischeck worden alleen de cijfers getoond van veel voorkomende behandelingen. Daarom zijn van Het Oogziekenhuis Rotterdam alleen cijfers te vinden over de staaroperatie. Daarnaast wordt informatie gegeven op het gebied van verschillende kwaliteitsindicatoren, waaronder patiënttevredenheid, wachttijden, risicovolle operaties en werk van artsen. Kijk voor de scores van Het Oogziekenhuis Rotterdam en een uitgebreide omschrijving van alle kwaliteitsindicatoren op www.ziekenhuischeck.nl/oogziekenhuis.

Patiëntervaringen
Het is ons doel om u de beste zorg te geven. Daarom willen we graag inzicht in wat u vindt van onze zorg- en dienstverlening. Met uw mening gaan wij aan de slag om onze zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren en goed aan te laten sluiten op de wensen van u als patiënt. In Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt tevredenheid van patiënten regelmatig gemeten door middel van enquêtes of andere patiënttevredenheidsonderzoeken. Klik hier voor meer informatie. 

NIAZ en VMS gecertificeerd
De kwaliteit van Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze externe toets (audit) vindt eens in de vier jaar plaats. Met de accreditatiestatus toont Het Oogziekenhuis aan dat zij werkt volgens de landelijke richtlijnen, kwalitatief goede zorg levert en voldoet aan de eisen van een veiligheidsmanagementsysteem in het kader van het VMS Veiligheidsprogramma. Het NIAZ is sinds 2014 overgestapt naar een nieuwe systematiek: Qmentum. Met het nieuwe internationale NIAZ- Qmentum komt kwaliteitsverbetering tot stand door kennisoverdracht en draagvlak; iedereen uit organisatie is betrokken bij verbetering en accreditatie.


Patiëntveiligheid
Veilig werken is een basisvoorwaarde voor het leveren van verantwoorde zorg. Helaas gebeuren er wel eens ongeplande dingen. Als er iets (bijna) fout gaat, is het van belang dat er van geleerd wordt om herhaling te voorkomen. (Bijna) fouten worden daarom door medewerkers en artsen gemeld. Met behulp van deze meldingen kunnen risico's zo goed mogelijk worden onderkend en geanalyseerd, met als doel te leren van (bijna) fouten en de zorg veiliger te maken.

Calamiteiten
Een enkele keer gebeurt tijdens de behandeling iets dat ongewenste gevolgen heeft voor de patiënt. Zulke situaties, waarbij de patiënt ernstige schade oploopt, worden calamiteiten genoemd.  Het Oogziekenhuis Rotterdam vindt het belangrijk om te leren van ongewenste gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Het ziekenhuis is bovendien wettelijk verplicht, volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), (mogelijke) calamiteiten te melden aan de IGJ en intern te onderzoeken. 

Lees hier onze rapportage calamiteiten 2017.

Ook u kunt een ernstig incident of calamiteit aan de IGJ melden als u meent dat u schade heeft opgelopen door een medische fout. Dit kan via: www.landelijkmeldpuntzorg.nl U kunt uw klacht of suggestie ook doorgeven aan onze klachtenfunctionaris.

Patiëntcontactpersoon
Als er bij u iets fout is gegaan, wordt dit door uw hulpverlener met u besproken en wordt er in uw dossier genoteerd wat er is gebeurd. Indien u dat wenst is de patiëntcontactpersoon (PCP) beschikbaar om u persoonlijk te adviseren en ondersteunen na dit gesprek. De patiëntcontactpersoon stelt zich onpartijdig op en heeft geheimhoudingsplicht. De patiëntcontactpersoon is in Het Oogziekenhuis Rotterdam tevens werkzaam als klachtenfunctionaris.
 
De patiëntcontactpersoon kan na een (mogelijke) calamiteit voor u fungeren als:

 • Steun-, informatie- en meldpunt: u kunt uw vragen of klachten vrijblijvend bespreken zonder dat er direct actie hoeft te volgen.
 • Begeleidende en adviserende instantie: de patiëntcontactpersoon begeleidt u bij gesprekken en adviseert over uw rechten. 


Als u betrokken bent geweest bij een incident zal de patiëntcontactpersoon, als u daar prijs op stelt contact met u opnemen om u ondersteuning aan te bieden. U kunt ook zelf contact opnemen. De  patiëntcontactpersoon is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur:


Rechten en plichten van de patiënt 
De hulpverleners van Het Oogziekenhuis zijn verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Ook u als patiënt kunt een bijdrage leveren aan veilige zorg en er samen met ons voor zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden. Als patiënt heeft u verschillende rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent zodat uw behandeling zo goed mogelijk verloopt. Lees hier meer over.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in Het Oogziekenhuis. De cliëntenraad streeft naar de optimale oogzorg voor iedere patiënt.

Meer info >>

Zorgpaden

In Het Oogziekenhuis organiseren we de zorg met de zorg(klinisch) pad methode. Voor elke patiëntenstroom wordt een zorgpad ontwikkeld. Bij patiëntenstroom kunt u bijvoorbeeld denken aan macula degeneratie, cataract en strabismus.

Aan de hand van de klinisch pad methode proberen we het gehele proces dat een patiënt doorloopt zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij een klinisch pad wordt het hele proces bekeken dat de patiënt doorloopt, niet alleen één bepaalde afdeling. U kunt hierbij denken aan het moment van het eerste bezoek aan Het Oogziekenhuis, de afspraak op de polikliniek, de behandeling tot aan de controles na de behandeling. Het doel van een klinisch pad is het optimaliseren van service, het afstemmen van voorlichting en het combineren van afspraken.

In een klinisch pad groep, waarbij meerdere afdelingen van Het Oogziekenhuis vertegenwoordigd zijn, vormen we het klinisch pad en wordt de voortgang bewaakt. Het heeft veel voordelen om in een multidisciplinaire groep te werken, omdat zo vanuit verschillende invalshoeken naar veranderingen gekeken wordt.

Awards en prijzen

In samenwerking met onze partners heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam de volgende nominaties, awards en prijzen mogen ontvangen:


Kwaliteit & veiligheid

 • 2013: Finalist IGZ Zorgveiligprijs voor de iPad checklist die informatievergaring bij de patiënt stimuleert
 • 2009: Het Oogziekenhuis nummer 1 in ranglijst "beste oogheelkundige specialisten"
 • 2009: nominatie Patiëntveiligheid Award 2009 van het VMS Veiligheidsprogramma
 • 2009: Zorgveiligprijs Inspectie Gezondheidszorg 2009
 • 2009: Innovatieprijs Oogfonds voor de OOGbus
 • 2008: Het Oogzorgnetwerk zorgonderneming van het jaar, uitgereikt door het magazine zorgmarkt
 • 2008: aangewezen tot topzorg ziekenhuis door Menzis
 • 2008: prominente rol als hoog kwalitatieve instelling in commercial Achmea verzekeringen
 • 2004: Golden Helix Award - voor de time-outprocedure in Het Oogziekenhuis Rotterdam


Design

ANBI-status

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als ANBI kan Het Oogziekenhuis gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

Beloningsbeleid

Het Oogziekenhuis Rotterdam hanteert de CAO Ziekenhuizen. Meer over deze CAO kunt u lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Informatie over de beloning van de bestuurder is te vinden in de jaarrekeningen van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen